dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
เมนูลัด
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
bulletLobivia และ Echinopsis
bulletLithops คืออะไร
bulletปลูกเลี้ยง Lithops
bulletรายชื่อ Lithops
bulletซื้อ Lobivia & Echinopsis
bulletพจนานุกรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
bulletพระชัยวัฒน์ พระครูสอน (#1)
bulletหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล


ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์


พจนานุกรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Activated carbon (charcoal)          ถ่านกัมมันต์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Adventitious                                   การพัฒนาแบบพิเศษ เช่น ยอด รากหรือตาที่พัฒนาจากแคลลัส เอมบริโอ และอื่นๆ ที่นอกเหนือจากไซโกต
Agar                                                วุ้น หรือ แป้งโพลีแซคคาไรด์ที่ได้จากสาหร่ายบางชนิดเพื่อใช้ในการเตรียมอาหารให้แข็ง โดยปกติจะใช้ที่ประมาณ 4-12 กรัมต่อลิตร
Anther                                            อับละอองเรณู
Anther Culture                               การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ได้พืชมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง
Anthocyanin                                   สารสีหรือรงควัตถุของพืช มีสีแดง ม่วง หรือน้ำเงิน พบมากในผลไม้หลายชนิด และดอกไม้ต่างๆ
Antibiotic                                        ยาปฏิชีวนะ อาจใส่ลงในอาหารสังเคราะห์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
Apical                                              บริเวณส่วนปลาย
Apical Meristem                              เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด
Artificial Seed                                 เมล็ดเทียม ประกอบด้วยเอ็มบริโอ เอ็นโดสเปิร์มเทียม (Artificial endosperm) และเปลือกหุ้มเมล็ดเทียม (Artificial seed coat) ทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการย้ายเนื้อเยื่อ จัดเก็บ และขนส่ง
Aseptic                                            ปลอดจากจุลินทรีย์ต่างๆ
Aseptic Technique                           วิธีการหรือกระบวนการที่ทำให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลอดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไมโครพลาสมา หรือจุลินทรีย์อื่นๆ
Asexual embryogenesis                  การเกิดเอมบริโอแบบไม่อาศัยการผสม
Autoclave                                        ความดันไอน้ำที่ใช้หลักของความดันไอน้ำและความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
Auxin                                               ออกซินเป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโต (plant growth regulator) กลุ่มหนึ่ง มีผลในการชักนำให้เกิดแคลลัส การแบ่งเซลล์ การยึดขยายเซลล์ การเกิดตาพิเศษและการแตกรากแขนง ออกซินมีหลายชนิด ได้แก่  Indole-3-acetic (IAA) (พบในธรรมชาติ), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), Indole-3-Butyric acid (IBA), α-Naphthaleneacetic acid (NAA)และ 4-Chlorophenoxyacetic acid (CPA)
Axillary Bud                                     ตาข้าง ตาแขนง ตาตามซอก หรือตาตามง่าม
Callus                                               แคลลัสเป็นกลุ่มก้อนเนื้อเยื่อหรือกลุ่มเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน
Cell Cuture                                       การเพาะเลี้ยงเซลล์
Cell Division                                      การแบ่งเซลล์
Cell Suspension Culture                   การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
Chemically Defined Medium             สารละลายอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่จำเพาะเจาะจงและมีสูตรเคมีที่ทราบแน่นอน ใกล้เคียงกับการทำสารละลายสต็อก
Clone                                               ต้นพืชที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยมีแหล่งกำเนิดจากเซลล์เดียวกัน เรียกว่่าโคลน
Clonal Propagation                          การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยโดยมาจากชิ้นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของพืช
Compact Callus                                ก้อนแคลลัสที่อัดตัวกันแน่น
Contamination                                 การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตัวอย่างเช่น แบคทีเรีย หรือ รา
Cotyledon                                        ใบเลี้ยงของพืช
Crop Improvement                          การปรับปรุงพันธุ์พืช
Culture                                             ปลูกพืชในหลอดทดลอง (in vitro)
Cytokinin                                          ไซโตไคนินเป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มหนึ่ง ควบคุมการพัฒนาลักษณะสัณฐานวิทยา การแตกยอดและการแบ่งเซลล์ ไซโตไคนินมีหลายชนิดได้แก่ zeatin (พบในธรรมชาติ), 6-γ,γ-dimethylallylaminopurine (2iP) (พบในธรรมชาติ), 6-furfurylaminopurine (kinetin) และ 6-benzylaminopurine (BA หรือ BAP)
Dedifferentiation                             การเปลี่ยนสภาพกลับของกลุ่มเซลล์ไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
Differentiated                                  การเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแบบจำเพาะเจาะจง เช่นการชักนำให้แคลลัสเป็นต้น หรือราก
Distilled Water                                 น้ำกลั่น
Doubling Chromosome                     การทำให้โครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า มักใช้สารเคมีที่ชื่อ โคลชิซิน (colchicine)
Explant                                             ชิ้นเนื้อเยื่อที่นำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์
Friable Callus                                    แคลลัสที่จับตัวกันอย่างหลวมๆ มีลักษณะร่วน
Genetic Engineering                         พันธุวิศวกรรม
Genotype                                         แบบของยีนหรือชุดของคู่ยีน ซึ่งควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย
Germplasm Conservation                 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืช
Gibberellin                                        สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งมีอิทธิพลต่อพืชในการยึดขยายของเซลล์ เพิ่มการเกิดดอก ได้แก่ Gibberellic Acid (GA3)
Growth Chamber                             ตู้เพาะเลี้ยงพืชควบคุมปัจจัยต่างๆ
Growth Inhibitor                             สารยับยั้งการเจริญเติบโต เช่น abscisic acid
Growth Regulator                           สารเร่งการเจริญเติบโต
Hardening                                       การทำให้ต้นอ่อนแข็งแรงก่อนปลูก
Herbicide                                         สารกำจัดวัชพืช แบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่น Chlorophenoxyacetate, Sodium Chlorate, Paraquat, Dinitro-o-cresol (DNOC), dinitrophenol, dinoseb และ pentachlorophenol
Horizontal Laminar Flow Unit          ตู้ปลอดเชื้อ โดยอากาศที่ผ่านเครื่องกรองจะปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และทิศทางลมจะพุ่งออกด้านหน้าเครื่องในแนวขนานกับพื้น ขนาดรูเครื่องกรอง 0.3 μm หรือมากกว่า
Hormone (plant)                             ฮอร์โมนพืชหรือสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยมากสังเคราะห์ขึ้นมา มีผลอย่างมากต่อกระบวนการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ของพืช (เช่น cytokinin, auxin และ gibberellin)
Hypocotyl                                       ลำต้นใต้ใบเลี้ยงของต้นอ่อน
Inflorescence                                 ช่อดอก
Intercalary Meristem                     เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ตามบริเวณข้อและปล้อง แบ่งเซลล์ทำให้ลำต้นยืดยาวพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Internode                                       ช่องว่างระหว่างข้อของต้นพืช
In vitro                                           การเพาะขยายพันธุ์พืชในหลอดทดลองที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม และปราศจากเชื้อปนเปื้อน
In vivo                                            เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ
Juvenile                                          อ่อนวัย เยาว์วัย
Lateral Bud                                     ตาข้าง
Macronutrient                                สารอาหารหลัก หรือธาตุอาหารหลัก
Magnetic Stirrer                             เครื่องกวนแม่เหล็ก
Major Salt                                       สารอาหารหลัก
Media                                              พหูพจน์ของ Medium
Medium                                           อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ประกอบด้วยสารละลายสารอาหาร อยู่ในรูปของเหลว กึ่งแข็ง หรือแข็ง
Meristem                                        เนื่อเยื่อเจริญ
Meristem Culture                           การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ เพื่อให้ได้ต้นพืชที่ปราศจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
Micronutrient                                  สารอาหารรอง หรือธาตุอาหารรอง
Micropropagation                           ขยายพันธุ์พืชในหลอดทดลองจากการนำชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ปลายยอด หรือตาอ่อน มาเพาะเลี้ยง ได้เป็นต้นพืชขนาดเล็ก
Minor Salt                                       สารอาหารรอง
Molecular Formular                         สูตรโมเลกุล
Molecular Weight                            น้ำหนักโมเลกุล
Morphogenesis                               การเกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Mutagen                                         สารก่อกลายพันธุ์ เช่น สารโคลชิซิน สารไดคลอวอส (dichlovos) และพาราควอต (paraquat)
Mutation                                        การกลายพันธุ์
Node                                               ข้อของพืช
Passage                                         การย้ายเนื้อเยื่อหรือเซลล์พืชสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป
Passage Number                            จำนวนครั้งในการเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อหรือเซลล์พืช
Pathogen                                       เชื้อก่อโรคพืช
Pathogenic                                     สาเหตุการเกิดโรค
Petiole                                            ก้านใบ ส่วนของใบพืชที่ยึดแผ่นใบติดกับลำต้น
Plant Tissue Culture                       การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสภาพปลอดเชื้อในหลอดทดลองจาก เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ของพืช
Plantlets                                         ต้นพืชขนาดเล็กๆที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Regeneration                                 การกระตุ้นชักนำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะสัณฐานวิทยาจากเนื้อเยื่อไปเป็นอวัยวะ เอมบริโอ หรือต้นพืชขนาดเล็ก
Shoot Apical Meristem                   เนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอด
Somaclonal Variation                     การแปรปรวนทางพันธุกรรมของเซลล์ร่างกาย (somatic cells) ที่เกิดขึ้นเ้องหรือชักนำด้วยปัจจัยต่างๆ ในทางเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีผลทำให้พืชมีลักษณะต่างไปจากต้นเดิมที่นำชิ้นส่วนมาเพาะเลี้ยง
Somaclones                                    พืชที่ได้จากเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ของเซลล์ร่างกายพืชนั้นๆ
 Sterile                                            (A) ปราศจากสิ่งมีชีวิต (B) เป็นหมัน (C) ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในสภาพทดลอง
Sterile Techniques                          เทคนิคปฏิบัติการที่ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์
Subculture                                      ขั้นตอนในการย้ายเนื้อเยื่อจากอาหารสังเคราะห์เก่าสู่อาหารสังเคาระห์ที่สดและใหม่หรือการเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ
Totipotency                                    ความสามารถของเซลล์และกลุ่มเซลล์ที่สามารถเจริญกลายเป็นต้นใหม่ได้
Transgenic Plant                             พืชแปลงพันธุ์ พืชถ่ายยีน
Ultrasonic Cleaner                          เครื่องทำความสะอาดเนื้อเยื่อความถี่สูง
Undifferentiated                             ขั้นตอนที่เซลล์พืชได้กำลังพัฒนาและยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บริเวณเนื้อเยื่อเจริญ
Yeast Extract                                 สารสกัดจากยีสต์ มีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสังเคราะห์ดัดแปลงบางสูตร
 
 
 
เอกสารอ้างอิง
 
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์. 2546. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
 
ขอขอบคุณ
http://www.phytotechlab.com PhytoTechnology Laboratories, Inc.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.